Compromís amb la seguretat

La seguretat és un principi fonamental per al conjunt de la indústria nuclear. Per aquest motiu, ANAV s’esforça cada dia per minimitzar els riscos en tots els aspectes de l’operació.

Avaluació continuada

ANAV sotmet les centrals nuclears a un exigent programa propi d’inspeccions enfocat a la millora continuada. L’objectiu és adaptar la tecnologia i els procediments a les millors pràctiques internacionals disponibles.

Per aconseguir-ho, ANAV compta també amb la supervisió i el criteri d’organitzacions independents que avaluen tots els aspectes relacionats amb la seguretat. Aquesta línia de treball inclou inspeccions voluntàries com el programa de revisions entre parells o Peer Review de la Associació Mundial d’Operadors Nuclears (WANO); o les avaluacions realitzades per l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) com la Missió SALTO, orientada a l’operació segura i a llarg termini de les central nuclears.

Nuclear a examen

L’Associació Mundial d’Operadors Nuclears (WANO) realitza periòdicament missions peer review en les plantes operades per ANAV amb l’objectiu de comparar-les amb els més alts estàndards de la indústria nuclear.

La seguretat és un concepte central i integral a la cultura nuclear. Inclou aspectes relatius a la seguretat de la instal·lacions, però també a la protecció radiològica de les persones, la prevenció de riscos laborals, la seguretat mediambiental, la ciberseguretat i la seguretat física.

Les centrals comparteixen i apliquen lliçons apreses de seguretat a nivell mundial

Transparència amb la societat

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), com a organisme públic i autoritat administrativa independent de l’Estat, supervisa i garanteix que el funcionament de les centrals nuclears espanyoles s’ajusta a criteris de seguretat.

El CSN compta amb inspectors residents a les instal·lacions nuclears i manté una comunicació permanent amb els operadors de les centrals. A més d’inspeccionar i controlar el funcionament sobre el terreny, entre altres funcions el Consell emet informes per a l’autorització d’instal·lacions i controla la protecció radiològica dels treballadors.

Formació permanent

A més de les inspeccions, avaluacions i supervisions pròpies i independents, són igual d’importants la formació i els exercicis pràctics per capacitar els treballadors i les treballadores en matèria de seguretat. ANAV promou l’autoexigència i la visió crítica com una responsabilitat compartida per tots i totes les professionals nuclears.

En aquest sentit, la plantilla dedica una part important de l’horari de feina a la formació i el reciclatge en prevenció de riscos, i també a preparar-se per afrontar diferents tipus d’emergències i accidents.

Per aquest motiu, les centrals nuclears Ascó i Vandellós II simulen escenaris amb accidents greus i posen a prova la capacitat de resposta prevista als Plans d’Emergència Interior. En aquests simulacres hi prenen part tant personal propi d’ANAV com altres organitzacions que serien activades en cas de necessitat.

La gestió de les centrals nuclears combina tres dimensions de la seguretat:

Són el conjunt de sistemes de control i protecció que garanteixen l’operació segura de les centrals des del seu disseny. Destaquen per la seva rellevància les barres de control, que s’insereixen en el nucli per a procedir a la parada del reactor. Un altre sistema de gran importància són els sistemes de salvaguarda i els equips de refrigeració, que mantenen en una temperatura constant al reactor tant en funcionament com durant una parada.

Les anomenades barreres de seguretat són tres blindatges successius que impedeixen la sortida a l’exterior dels productes radioactius. La primera barrera són les beines que contenen el combustible; la segona, el propi vas del reactor; i la tercera, el recinte de contenció, una estructura de formigó armat de gran espessor revestida a l’interior amb un folre d’acer.

La seguretat integral s’ha de tenir en compte en totes activitats que tenen lloc a la central en el marc de l’operació, el manteniment, les inspeccions o la vigilància de la instal·lació: procediments, especificacions tècniques de funcionament, protecció radiològica, entrenament del personal … Per això, Ascó i Vandellòs II apliquen a la seva gestió programes de Cultura de Seguretat, Garantia de Qualitat, Autoavaluació, Experiència Operativa i Millora Contínua.

Els emplaçaments d’Ascó i Vandellòs II compleixen els requisits de la normativa espanyola i la de organismes internacionals, i aquest fet les homologa a nivell internacional. A més, per requisit del Permís d’Explotació atorgat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme -previ informe del Consell de Seguretat Nuclear- les dues centrals han d’analitzar l’aplicabilitat a la central de les noves normatives que han anat entrant en vigor després de la posada en marxa. Totes aquestes normes responen a criteris internacionals, avalats per l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica, agència dependent de l’Organització de les Nacions Unides. La verificació de l’estricte compliment de la normativa la realitza el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), organisme autònom dependent del Congrés dels Diputats, amb el qual les centrals intercanvien informació i que realitza inspeccions mitjançant personal propi a les instal·lacions.

Exercicis conjunts amb la UME.

La Unitat Militar d’Emergències (UME) és un cos especialitzat de l’Exèrcit que participa de manera periòdica en simulacres com el que va tenir lloc a l’octubre de 2018 a la central nuclear Vandellòs II.