Avís Legal

Condicions generals d’ús

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d’Associació Nuclear Ascó- Vandellòs II A.I.E (des d’ara ANAV) i per tant tots els drets estan reservats.

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada de la informació continguda en el web, així com els perjudicis que es puguin ocasionar en els drets de propietat intel·lectual d’ANAV donarà lloc a les accions que legalment corresponguin a aquesta organització, i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

No es garanteix que la informació facilitada a través d’aquest web reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. Només els textos publicats en els butlletins oficials tenen caràcter autèntic. Les disposicions legislatives i la resta de documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

ANAV no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús d’informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a què s’hagi de presentar en l’estricte exercici de les seves competències.

ANAV pot enllaçar el seu lloc web a llocs o pàgines web de tercers amb l’objecte d’oferir una prestació especial o de posar a disposició informacions més detallades respecte a un tema determinat. La nostra declaració pel que fa a la protecció de dades i la seguretat de dades deixa, però, de tenir validesa tan aviat com vostè surti del nostre lloc web. No és possible per a nosaltres controlar les informacions que es recullin sobre vostè en pàgines web enllaçades externament, ni tampoc l’ús que es faci de les mateixes. Assegureu-vos dels principis que regeixen per als llocs web de tercers consultant-en les corresponents declaracions d’aquests referents a la protecció i seguretat de dades.

ANAV l’informa que durant la navegació pel seu lloc web s’utilitzen “cookies”, que són fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. La desactivació no impedeix la visualització de les pàgines d’aquest lloc web ni interfereix en la navegació.

Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals

Els criteris i regles que segueix l’Associació Nuclear Ascó- Vandellòs II AIE (en endavant ANAV) respecte a la utilització de les dades que lliure i voluntàriament vostè faciliti a través, tant de la nostra pàgina web, com a través de l’ús del correu electrònic i formularis electrònics i no electrònics que s’habilitin en cada cas, són els que s’exposen en la present pàgina.

Les dades personals que ens facilitin seran incorporades a fitxers propietat i responsabilitat d’ANAV i tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la present Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals d’ANAV, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal per tal de donar compliment als lícits objectius d’ANAV. Aquests fitxers es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD) de la mateixa Agència de Protecció de Dades.

Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a poder efectuar el seu tractament d’acord a la finalitat informada al titular de les dades. ANAV es compromet al compliment de l’obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i tractar-los amb confidencialitat.

Les dades personals que ens proporcioni, en cas de requerir una informació prèvia a una relació contractual, no seran cedides a cap tipus d’organisme públic o privat. En cas que la relació precontractual fructifiqués, els propis documents contractuals li indicaran com va a ser la política de privacitat i protecció de les dades personals així com la finalitat i possibles cessions que es vagin a efectuar. Les dades no seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

El titular de les dades ha de garantir que les dades personals que faciliti a ANAV responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que afecti els mateixos. En conseqüència, ANAV.se exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment pel titular de les dades d’aquesta garantia, responent el titular de les dades enfront de ANAV i tercers de qualsevol dany i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

El titular de les dades podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, dirigint-se per escrit a Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE, Central Nuclear Ascó, Servei d’Atenció al Personal, Av. De les Centrals, s / n 43791 Ascó, incloent en la mateixa la ‘Ref. Protecció de Dades’.

ANAV garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb la normativa vigent en cada moment, a fi de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.