Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ NUCLEAR ASCO – VANDELLOS II, A.I.E ( en endavant ANAV) tracta dades personals per poder desenvolupar les activitats relacionades amb l’operació de les centrals nuclears.

En la pàgina web de ANAV es realitzen exclusivament els següents tractaments de dades personals:

 1. Centre d’informació: Amb exclusiva finalitat de possibilitar la gestió de la seua sol·licitud o consulta a través del Centre d’Informació d’Anav. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.
 2. Contacte Web: Amb l’exclusiva finalitat d’atendre i resoldre la seva sol·licitud o consulta. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.
 3. Treballa amb nosaltres: Amb l’ exclusiva finalitat d’ atendre el seu oferiment professional i dur a terme els processos de selecció. Per a més informació sobre aquest tractament polseu aquí.
 4. Cookies: La web d’ANAV utilitza exclusivament cookies pròpies amb finalitat tècnica, no rebia ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Li recordem que per sol·licitar qualsevol informació sobre la nostra política de privacitat o exercir els seus drets, posem a la seva disposició les següents dades d’interès:

 Responsable del tractament

ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ – VANDELLOS II, A.I.E ( en adelante ANAV)

CIF: V58209685

Domicilio social: CARRETERA NACIONAL 340 S/N

43890- HOSPITALET DE L’INFANT

TARRAGONA-ESPAÑA

Si té algun dubte, es pot posar en contacte amb:

Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I E

Dirección de Recursos Humanos

Servicio de Atención al Personal ( SAP)

Apartado de Correos 48

43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

correo electrónico: sap@anacnv.com

Drets

El titular de les dades té reconeguts, en qualsevol moment, els següents drets,  quan resulti legalment procedent:

 1.  d’ accés: dret a conèixer quines dades personals té ANAV registrades i el tractament que se’ls aplica. i el dret a obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament.
 2. Rectificació: sol·licitar una rectificació o actualització de les dades personals que tingui ANAV en el seu poder, si són inexactes, errònies o incompletes.
 3. Supressió: sol·licitar la seva supressió quan hagi desaparegut la finalitat que motiu el tractament o recollida, per tractament il·lícit de dades, per exemple, dades innecessàries, o obsolets .
 4. i oposició al tractament: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els titulars podran oposar-se al tractament de les seves dades (per exemple quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe). ANAV deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 5. portabilitat de les dades: en determinades circumstàncies, dret a rebre les dades personals, que han proporcionat a ANAV, en un format estructurat, d’ ús comú i llegible per màquina, així com transmetre’ls a un altre Responsable del tractament.
 6. limitació del tractament: en determinades circumstàncies, els titulars podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades (suspensió del tractament que en cada cas correspongui), en aquest cas únicament es conservessin per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 7. revocar el consentiment: en qualsevol moment, el titular de les dades pot retirar el consentiment prestat en un tractament de dades personals.

Mitjançant la remissió d’un escrit incloent-hi la ‘Ref. Protecció de Dades’, en el qual es concreti la sol·licitud corresponent i al qual acompanyi fotocòpia del D.N.I a:

Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I E

Dirección de Recursos Humanos

Servicio de Atención al Personal ( SAP)

Apartado de Correos 48

43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

correo electrónico: sap@anacnv.com

De conformitat amb la normativa aplicable, també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera necessari (www.agpd.es) especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la manera de posar-se en contacte amb ella.

Obligacions

El titular de les dades ha de garantir que les dades personals que faciliti a ANAV responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que afecti els mateixos. En conseqüència, ANAV s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment pel titular de les dades d’aquesta garantia, responent el titular de les dades enfront d’ANAV i tercers de qualssevol danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

Medidas tècniques i organitzatives

ANAV assegurarà la implementació i el manteniment de suficients mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades personals en la seua pròpia organització, instal·lacions i sistemes d’informació, de conformitat amb la normativa vigent en cada moment, derivades de l’anàlisi de riscos, a fi de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals,  així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats, i la seva alteració, pèrdua, tractament no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, l’abast, el context i els fins de tractament i dels riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques ,  ja provinguin de l’ acció humana, del medi físic o del medi natural.

Així mateix, ANAV assegurarà que la divulgació o transmissió de les dades personals descrites per a cada tractament de dades personals a qualsevol tercer estan subjectes a ANAV, que haurà garantit un nivell adequat de protecció de dades segons els acords o qualsevol altre mitjà exigit per la llei.

 

CONDICIONS GENERALS D’US

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d’Associació Nuclear Ascó- Vandellós II A.I.E (en endavant ANAV) i per tant tots els drets estan reservats.

Només està autoritzat l’ ús personal no-comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada de la informació continguda en el web, així com els perjudicis que es puguin ocasionar en els drets de propietat intel·lectual d’ANAV donarà lloc a les accions que legalment corresponguin a l’esmentada organització, i en el seu cas, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici se’n derivin.

No es garanteix que la informació facilitada a través d’aquest web reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. Només els textos publicats als butlletins oficials tenen caràcter autèntic. Les disposicions legislatives i altres documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

ANAV no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ esmentat accés o ús d’ informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’ aplicació de les disposicions legals a les quals s’ hagi de sotmetre en l’ estricte exercici de les seves competències.

ANAV pot enllaçar el seu lloc web a llocs o pàgines web de tercers amb l’objecte d’oferir una prestació especial o de posar a disposició informacions més detallades respecte a un tema determinat. La nostra declaració pel que fa a la protecció de dades i a la seguretat de dades deixa, però, de tenir validesa tan aviat com vostè surti del nostre lloc web. No és possible per a nosaltres controlar les informacions que es recullin sobre vostè en pàgines web enllaçades externament, ni tampoc l’ús que se’n faci. Asseguris dels principis que regeixen per als llocs web de tercers consultant-los en les corresponents declaracions d’aquests referents a la protecció i seguretat de dades.

ANAV li informa que durant la navegació pel seu lloc web s’utilitzen “cookies”, que són fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client, i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. La desactivació no impedeix la visualització de les pàgines d’aquest lloc web ni interfereix en la navegació.