Polítiques d'ANAV

ANAV ha definit les polítiques organitzatives que garanteixen el compliment de la missió, la visió i els valors de l’Associació (Revisió, 2020)

La Política de Seguretat és una prioritat a ANAV, de manera que s’impulsen i
enforteixen els següents principis:

 • La seguretat és una responsabilitat col·lectiva.
 • El focus d’atenció és la seguretat.
 • Els fets, les paraules i les actituds del persona i de l’organització demostren aquesta prioritat.
 • Els directius, caps i comandaments fomenten un ambient de treball orientat a la seguretat.
 • S’estableixen mecanismes de priorització clars que visualitzin i valorin la seguretat per sobre d’altres atributs.
 • Prevalença dels principis d’una cultura de seguretat forta i positiva.

La Política de Seguretat Nuclear es fonamenta en el següent principi:

 • Promoure l’excel·lència en matèria de protecció dels treballadors i del públic en general, davant els riscos derivats de les radiacions ionitzants originades per la instal·lació nuclear, mitjançant l’assoliment d’unes adequades condicions d’operació, així com de prevenció d’accidents i de mitigació de les seves conseqüències.

La Política de protecció radiològica es fonamenta en els següents principis:

 • Prevenir la producció d’efectes biològics deterministes, mitjançant la fixació d’uns límits de dosis prou baixos, de manera que no s’assoleixin valors llindars per a tals efectes.
 • Limitar la probabilitat d’incidència d’efectes estocàstics fins a valors que es consideren acceptables per al personal de la central i el públic en general. Per a això, s’han de mantenir totes les exposicions justificades tan baixes com sigui raonablement possible, tenint en compte factors econòmics i socials.

La Política de Prevenció, Salut i Benestar:

 • Impulsar la seguretat laboral, la salut i el benestar com un principi prioritari, comptant sempre amb l’esforç comú de les persones que integren l’empresa.
 • Fomentar el compromís de la prevenció dels danys i la prevenció de la deterioració de la salut, assegurant que totes les persones que treballen a les nostres instal·lacions ho fan en les màximes condicions físiques, i psicològiques, sent això una responsabilitat col·lectiva i individual.
 • Garantir el compromís de la millora contínua de la gestió i en l’exercici de la Seguretat i Salut en el Treball.
 • Complir estrictament amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral, així com amb altres compromisos que l’empresa subscrigui, al marge dels requisits legals.
 • Disposar d’un sistema de control i prevenció del consum d’alcohol, substàncies tòxiques i estupefaents, al qual estiguin subjectes tots els treballadors.
 • Integrar la seguretat laboral, salut i benestar en el conjunt d’activitats en tots els nivells jeràrquics, com una responsabilitat més de la gestió pròpia, tant en l’àmbit personal, com en el familiar i comunitari.
 • Promoure les actituds i comportaments que afavoreixin la millora de les condicions de treball i l’estil de vida saludable, comprometent tots els treballadors a no consumir cap substància que alteri les seves capacitats intel·lectuals o psicomotrius.
 • Promoure la participació de tots els empleats de l’empresa i els seus representants, amb l’objectiu de millora contínua laboral, de salut i de benestar.

La Política Ambiental d’ANAV està basada en el compromís per part de tota l’Organització en la prevenció de la contaminació, la protecció del medi ambient, la conservació de la biodiversitat, la promoció d’innovació i ecoeficiència així com la no emissió de gasos d’efecte hivernacle.

L’alta direcció d’ANAV assumeix el compromís d’assegurar l’èxit de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental mitjançant una estructura clarament definida en l’àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat en general, basant-se en els següents principis d’actuació:

 • Complir amb la legislació ambiental vigent i altres requisits voluntàriament subscrits.
 • Disposar de pressupostos ambientals específics.
 • Implantar i mantenir actualitzat el Sistema de Gestió Ambiental, apropiat a l’Organització, respectant i conservant l’entorn natural, eficient en termes econòmics i s’haurà de revisar periòdicament.
 • Referenciar l’establiment d’objectius i metes ambientals, establint controls de seguiment i compliment, així com, desenvolupament d’auditories internes i externes.
 • Identificar i reduir els riscos ambientals, així com, control i reducció d’abocaments i residus convencionals i nuclears, minimitzant els impactes per al medi ambient derivats de l’activitat empresarial.
 • Prevenir l’aparició de riscos ambientals, atenuant les conseqüències.
 • Optimitzar el consum de recursos naturals mitjançant un ús sostenible d’aquests promovent l’ús de bones pràctiques ambientals.
 • Millorar contínuament el Sistema de Gestió Ambiental per al desenvolupament sostenible, planificat en la presa de decisions per l’alta direcció, amb un enfocament preventiu i incorporant les millores tècniques disponibles.
 • Mantenir documentada i actualitzada la informació ambiental, comunicar-la dins de l’organització i posar-la a disposició del públic en general i de les administracions.
 • Formar en matèria ambiental al personal de l’empresa per fomentar el desenvolupament sostenible, la protecció i el respecte al medi ambient.
 • Demanar la implantació de polítiques ambientals als col·laboradores d’ANAV, adquirint un compromís amb els principis ambientals de l’organització.
 • Fomentar el respecte a la natura, la biodiversitat i el patrimoni històric-artístic a l’entorn dels emplaçaments d’ANAV.

La Política d’ANAV en matèria de seguretat física i lògica es basa en els següents principis:

 • Proporcionar una protecció contra el robatori, furt o una altra apropiació il·lícita de materials nuclears i fonts radioactives durant la seva utilització, emmagatzematge i transport.
 • Garantir l’aplicació de mesures per localitzar i, segons correspongui, recuperar el material nuclear o les fonts radioactives perduts o robats.
 • Protegir les instal·lacions nuclears, els materials nuclears i les fonts radioactives contra el sabotatge o qualsevol altra acció il·legal que pugui tenir conseqüències radiològiques o perjudicar o alterar el funcionament normal de les instal·lacions.
 • Mitigar o reduir al mínim les conseqüències radiològiques d’un sabotatge.
 • Desenvolupar i establir estratègies per definir línies d’actuació centrades en mitigar amenaces cibernètiques.
 • Reduir el factor de risc d’amenaces Lògiques.
 • Desenvolupar un conjunt de procediments i guies estratègics per a la implantació de controls i emprendre accions davant incidents de seguretat.
 • Integrar la Ciberseguretat en la cultura de seguretat que ja comparteix tot el personal d’ANAV.

La Política de Qualitat d’ANAV es fonamenta en els següents principis:

 • Capturar, comprendre i atendre les expectatives, necessitats i els compromisos adquirits amb els grups d’interès (empreses propietàries, organisme regulador, personal propi i d’empreses col·laboradores, companyies asseguradores, govern central autonòmic i local, indústria nuclear, públic i subministradors).
 • La comunicació entesa com el compromís amb la transparència, confiança i credibilitat és el vector fonamental del marc de relació.
 • Avançar cap a l’excel·lència mitjançant la millora contínua en els processos i activitats, a través de l’avaluació periòdica, la identificació d’àrees de millora i la definició d’estratègies i programes.
 • Liderar i recolzar actuacions per a la identificació i l’aplicació dels millors estàndards i pràctiques industrials en la gestió de la Seguretat i la qualitat.
 • Impulsar el Sistema de Gestió Integrat orientat al reforç de la seguretat.
 • Desenvolupar i promoure la implicació, la responsabilitat, el compromís i l’autoritat personal i el treball en equip.
 • Assegurar que els productes i processos tindran la qualitat requerida i l’eficiència dels resultats.
 • Desplegar programes i actuacions perquè els empleats coneguin, interioritzin i apliquin aquests principis per al compliment de la legislació vigent, requisits aplicables i els objectius organitzacionals.

La Política de Gestió de Riscos es fonamenta en els següents principis:

 • Consideració prioritària del risc nuclear i radiològic.
 • Definir el nivell de risc acceptable per garantir els objectius bàsics de compliment, maximitzar la rendibilitat i preservar els actius que gestiona ANAV.
 • Assegurar que les decisions que afecten els riscos es prenen al nivell adequat, estant l’Alta Direcció involucrada activament en el sistema de gestió i control dels riscos.
 • Assegurar que tots els processos tenen ‘embeguda’ la gestió dels riscos que afecten als seus objectius, i que aquesta es desenvolupa adequadament.
 • Implantar i impulsar un sistema de Gestió del Risc integrat en l’organització, dotat dels recursos necessaris i l’eficàcia es mesuri periòdicament en un procés de millora contínua.

La Política en matèria de Condició Material es fonamenta en el següent principi:

 • Mantenir l’actiu en una condició material excel·lent, prenent com a base els següents quatre elements:
 • Manteniment orientat a la fiabilitat d’estructures, sistemes i components.
 • Ràpida resolució de les deficiències de la instal·lació operativa.
 • Gestió a llarg termini de la vida de l’actiu.
 • Ordre i neteja dels recintes dels edificis i de les àrees exteriors.

La Política d’Eficàcia i Eficiència en la gestió econòmica es fonamenta en els següents principis:

 • Dotar i assignar els recursos que prioritzin l’assoliment d’una explotació segura i fiable de la instal·lació a llarg termini.
 • Aconseguir una gestió eficaç i eficient, entenent com a tal el compliment de pressupostos, plans de producció i programes ajustats a les necessitats reals, és una directriu que ha de ser aplicada, sense entrar en conflicte amb l’explotació segura i fiable de la instal·lació a llarg termini.

La Política de Persones es fonamenta en els següents principis:

 • Proporcionar l’equip humà necessari a tots els processos d’ANAV per assegurar el compliment de la seva missió.
 • Assegurar que tot l’equip humà que treballa en l’organització adquireixi els coneixements, capacitats i habilitats necessàries per a l’adequat exercici professional, duent a terme una efectiva transferència del coneixement que garanteixi l’Operació a llarg termini.
 • Alinear les actituds i els comportaments de les persones amb les expectatives establertes en els documents.

La Política de Gestió del Coneixement a ANAV es fonamenta en els següents principis: 

 • Tenir identificat el coneixement existent en l’organització en els seus diferents àmbits.
 • Facilitar la transferència efectiva del coneixement, mitjançant el seu ús, captura i formalització en cadascun dels llocs de treball per a la seva qualificació
 • Impulsar i motivar entre els membres de l’organització que el coneixement es comparteixi, s’utilitzi i es creï com una cosa habitual.
 • Fomentar la col·laboració i compartir coneixement en universitats, fòrums, revistes, centrals nuclears a nivell nacional i internacional, així com altres organismes externs, amb l’objectiu sempre d’incrementar el coneixement existent de cara a millorar els objectius i resultats de l’organització.